Engineerको घर is out of service. Please visit Engineerको घर Community.

July 21, 2015

Sub-Engineer(Overseer) Job Vacancy @ a Social Organization

Company/Organization: A Social Organization

Position: Field Sub-Engineer(Overseer)
Requirements: भवन निर्माण सम्बन्धी कम्तीमा ५ वर्ष कार्य अनुभव, नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा सञ्चार गर्न र प्रतिवेदन लेख्न सक्ने, कम्प्युटरमा नक्सा डिजाईन(Auto CAD, Sketch Up) चलाउन सक्ने, कुसल समन्वय सीप भएको ।
Age: 21-45 years

Deadline to apply: 27 July, 2015

Apply with: Application letter, copies of Academic certificates, experience certificates and Bio-data
Apply to: jpfmsa@gmail.com, msdjpf@hotmail.com or Post Box no. 4471, Kathmandu

Contact: 9843170701
Published on: 5 Shrawan, 2072(Gorkhapatra Daily)