October 22, 2014

Mechanical Engineer Job Vacancy @ Nepal Eye Program, Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO)

Date of Publication: 22nd October 2014
 
Nepal Eye Program, Tilganga Institute of Ophthalmology (TIO), a centre of excellence in comprehensive eye care service delivery including training, research, intraocular lens manufacturing facility, community program, is currently looking for qualified Nepali candidates to apply for the following position on contract basis:
 
Assistant Manager - Production - Level 8
No. of Position: 1
The Assistant Manager - Production; will be responsible for the daily operations & production process associated with an ISO 9001, ISO 13485 & CE standard manufacturing environment of the Fred Hollows IOL Laboratory including production planning, scheduling, personnel supervision, order fulfilment, quality assurance of the product and process improvement associated with the manufacturing operation of Intraocular Lens and related products.
Minimum Requirements:
• Bachelor's degree in Mechanical Engineering with +2 years experience within the manufacturing industry or Master's degree in Mechanical Engineering.
• Desirable experience working in the pharmaceutical or medical industry.
 
Deadline to apply: 5:00 pm, 5th November 2014

Geomatics Engineer and Sub-Engineers Job Vacancy @ भू-सूचना प्रविधि अध्ययन प्रतिष्ठान School of Geomatics

यस शिक्षण संस्थाका लागि निम्न कर्मचारीहरु आवश्यक परेको हँदा आफ्नो वायोडाटा, योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि र निवेदन सहित सम्पर्क गर्नुहोला ।

पदः प्रशिक्षक
संख्याः
योग्यताः बी.ई. जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ्ग

पदः सहायक प्रशिक्षक
संख्याः
योग्यताः डिप्लोमा इन जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ्ग

Deadline to apply: 28 October, 2014(2071/07/11)

Faculty and Lab Technician/Assistant Positions Job Vacancy @ Nepal College of Information Technology(NCIT)

NCIT is a foremost Engineering and Management College in Kathmandu valley. The college invites application for the following positions:
 
Faculty
 
Civil Engineering
Qualification & Experience: Master's Degree in Structural/Water Resource/Transportation Engineering with First Division and at least 2 years' related teaching experience(Civil Engineering Materials, Surveying, Fluid Mechanics & Engineering Drawing)
 
IT/Computer/Software Engineering
Qualification & Experience: Master's Degree in Computer Engineering/Computer Science with First Division and at east 2 years' related teaching experience(Knowlwdge of Information Systems, Business Process & IT Strategy, Network Programming, Multimedia System & ICT Project Management necessary)
 
Lab Technician/Assistant
Qualifications & Experience
Lab Technician (Civil): Diploma in Civil Engineering with First Division & at least 2 years' related experience
Lab Assistant (Computer): Diploma in Computer Engineering with First Division & 2 years' related experience

Deadline to apply: 31 October, 2014 (14 Kartik, 2071)

October 20, 2014

Civil Engineer Job Vacancy @ Pokhara University(PU)

प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७१।०७।०३

पोखरा विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेको देहायमा उल्लेख भएको पद करारबाट पदपूर्ति गर्नु परेकोले योग्य नेपलली नागरिकहरुबाट मिति २०७१।०७।१७ गते कार्यालय समयभित्र पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय, लेखनाथमा आइपुग्ने गरी आवेदन गर्न दरखास्त आव्हान गरिन्छ । म्याद नाघि प्राप्त हुन आएका र रित नपुगेका आवेदन उपर कुनै कारवाही हुने छैन । आवेदन साथ देहायमा उल्लेख भएका कागजातहरु पेश गर्न समेत जानकारी गराइन्छ ।

पदपूर्ति गरिने पद, आवश्यक योग्यता र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी विवरणः
१) पदः सहायक प्रशासन(इन्जिनियर)
२) पद संख्याः १(एक)
३) योग्यताः बिई (सिभिल)
४) अनुभवः निर्माण प्रशासन सम्बन्धी काममा न्यूनतम २ वर्षको अनुभव रहेको

Deadline to apply: 3 November, 2014

Electronics & Telecommunication Engineer and Sub-Engineer Jobs Vacancy @ Image Channel Pvt. Ltd.

Electronic Engineer
Qualification: Bachelor in Electronics & Telecommunication and experience in IT field of work. 

Electronic Technician
Qualification: Diploma in Electronics

Deadline to apply: N/A

Mechanical Engineer Job Vacancy @ Himal Refrigeration and Electrical Industries Pvt. Ltd

Himal Refrigeration and Electrical Industries Pvt. Ltd is looking for competent, energetic, smart candidate for the following post:

Site Engineer
- Bachelor degree in Mechanical Engineering
- Must have 2 years of experience in HVAC
- Two wheeler driving license preferred

Deadline to apply: N/A

October 19, 2014

Draftsperson/Revit Draftsperson Position Vacancy @ Enravel

An Established Organization, with offices in Sydney (Australia), New Baneshwor (Kathmandu), Maitighar (Kathmandu) and Pokhara, working in the field of Engineering & Drafting is looking for:
 
■ Draftsperson/Revit Draftsperson (Few):
(For Kathmandu & Pokhara)
• Knowledge in AutoCAD/Revit, Diploma in Engineering (Any Field)
• Experience Preferred,
• Excellent English Writing and Speaking.
 
Deadline to apply: 25 October, 2014

Chemical Engineer Job Vacancy @ Agricare Nepal Pvt. Ltd

Agricare Nepal Pvt. Ltd is a leading agricultural input production industry based in Chitwan and currently seeking qualified candidates for the following post:
 
Quality Control Manager -1
- Should be Chemical Engineer /M. Sc. in Chemistry /Master in Pharmacy with at least 2 years experience in pharmaceutical /chemical industries.
 
Deadline to apply: N/A(Immediately)

October 18, 2014

Mechanical/Automobile Engineer/Sub-Engineer Job Vacancy @ Omni Trucking

Omni Trucking (Authorized Dealer for BharatBenz Commercial Vehicles for Nepal) is looking to hire for its Birganj and Kathmandu facilities for the following roles. Salary is no bar for suitable candidates.
 
Position: Head-After Sales Ktm/Brj
Role Definition:
• Managing after sales functions of all the facilities and key customer locations
• Will be responsible for interaction with principal for after sales functions
Qualification: Degree in Mechanical/ Automobile Engineering
Eligibility: More than 10 years experience in Automobile Workshop in multiple roles of parts & service.
Age: 30-50
 
Position: Workshop In-Charge Brj:1 Ktm:1
Role Definition:
• Responsible for all after sales services for the facility
Qualification: Degree/Diploma in Mechanical/ Automobile Engineering
Eligibility: More than 5 years as Automobile Workshop In-charge
Age: 30-40
 
Deadline to apply: 25th October 2014

October 17, 2014

Civil Engineer Job Vacancy @ Dolakha Multipurpose Training Institute

यस तालिम संस्थालाई निम्न पदका प्रशिक्षक आवश्यकता भएको हुँदा बायोडाटा, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रका साथै १ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो सहित यो सूचना प्रकाशित मितिले ७(सात) दिनभित्र दरखास्त आव्हान गरिन्छ ।

पदः प्रशिक्षक
संख्याः केही
आवश्यक शैक्षिक योग्यताः मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट Bachelor of Civil Engineering उत्तीेर्ण
तलव सुविधाः संस्थानको नियमानुसार
परिक्षाको किसिमः अन्तर्वार्ता

Deadline to apply: 23 October, 2014