Wednesday, April 16, 2014

Electrical and Civil Engineers/Sub-Engineers Vacancy

A reputed company in Nepal is looking for energetic, competent and experienced candidates to fulfill the vacant position as under:
 
1. Electrical Supervisors
Minimum qualification: Diploma/Degree in Electrical Engineering;
Experience: + 8/6 yrs. in similar field
 
2. Plumbing/Fire Fighting Supervisors
Minimum qualification: Diploma/Degree in Civil Engineering
Experience: + 8/6 yrs. in similar field
 
3. Construction Estimator/Bill Validator
Minimum qualification: Degree in Civil Engineering
Experience: 3/5 yrs in similar field
 
Deadline to apply: N/A

Monday, April 14, 2014

Exam Dates Announced for Various Engineering Positions Vacancy - Nepal Airlines(NAC)

निगमलौ आह्वान गरेको निम्न विज्ञापनहरुको लिखित परीक्षा निम्न तालिका अनुसार सञ्चालन हुने भएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रवेशपत्र मिति २०७१ / १ / २ गतेदेखि निगमको मानव शंशाधन विभागबाट वितरण हुने व्यहोरासमेत सूचित गरिन्छ ।

लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने स्थानः सिद्धार्थ बनस्थली स्कूल, बनस्थली, बालाजु
मितिः २०७१ / १ / २७ (शनिवार) [10 May, 2014]

1. Engineer (A & C) [8/069/70]
Level: 7
Time: 12:00 PM to 14:00 PM

2. Engineer (Avionics) [9/069/70]
Level: 7
Time: 9:00 AM to 11:00 AM

3. Engineer (Automobile) [10/069/70]
Level: 7
Time: 15:00 PM to 17:00 PM

[With Exam Centers]Engineer Jobs Vacancy - Nepal Telecom(NTC)

Dates have been announced for examinations for engineer positions in Nepal Telecom. According to the notice published on 2 Chaitra, 2070 on Gorkhapatra Daily, the examination dates are scheduled as follows:

1. Telecom Engineer(Electronics and Communication)
Vacancy No.: 16/070/71
First Paper: 2071/01/06 11:00 AM to 1:00 PM
Second Paper: 2071/01/06 2:00 PM to 4:00 PM
Exam Centers(according to exam roll no.):
Roll no. 1-500: Shree Padmakanya HSS, Dillibazar, Kathmandu
Roll no. 501-1000: Shree Vishwoniketan HSS, Tripureshwor, Kathmandu
Roll no. Above 1001: Shree Janaprabhat HSS, Kalimati, Kathmandu

2. Telecom Engineer(Electrical) 
Vacancy No.: 17/070/71
First Paper: 2071/01/06 11:00 AM to 1:00 PM
Second Paper: 2071/01/06 2:00 PM to 4:00 PM
Exam Centers(according to exam roll no.):
Roll no. Above 1501: Shree Tri Padma HSS, Pulchowk, Lalitpur

3. Telecom Engineer(Computer) 
Vacancy No.: 18/070/71
First Paper: 2071/01/06 11:00 AM to 1:00 PM
Second Paper: 2071/01/06 2:00 PM to 4:00 PM
Exam Centers(according to exam roll no.):
Roll no. Above 1801: Shree Madan Memorial HSS, Pulchowk, Lalitpur

Sunday, April 13, 2014

Electronics/Computer Engineer and Sub-Engineer Job Vacancy - Shree Satyawati HSS

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागबाट विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअनुसार प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राप्त अनुमति बमोजिम इन्जिनियरिङ्ग विषय अन्तर्गत कम्प्युटर विज्ञान विषय अध्यापन गर्न तपसिल बमोजिमको योग्यता भएका निम्न पदहरु पदपुर्ति गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो योग्यताको प्रमाण-पत्र सहित आवेदन पेश गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१) पदः प्रशिक्षक
न्यूनतम योग्यताः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण वा सो सरह उत्तीर्ण (इलेक्ट्रोनिक्स विषयलाई विशेष ग्राह्यता दिइने)
पद संख्याः १ (एक)
आवेदन शुल्कः १०००।- (एक हजार)


२) पदः सहायक प्रशिक्षक
न्यूनतम योग्यताः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ्गमा प्रमाण-पत्र तह उत्तीर्ण वा सो सरह उत्तीर्ण (इलेक्ट्रोनिक्स विषयलाई विशेष ग्राह्यता दिइने)
पद संख्याः १ (एक)
आवेदन शुल्कः ७००।- (एक हजार)

Deadline to apply: 27 April, 2014 (2070/01/14)

Friday, April 11, 2014

Various Teaching Faculties and Technician Jobs Vacancy - Himalaya College of Engineering

Himalaya College of Engineering, TU Chyasal, Lalitpur requires a few Lecturers/Asst. Lecturers, Technical and Administrative staff and invites application from qualified candidates for the following posts.

A Faculty
- Civil Engineering (Economics, Construction Management, Project Engineering, Structure, Water Supply Sanitary, EPP,TES)
- Computer Engineering (OS, DBMS, Computer Network)
- Mathematics/Statistics.
Qualification 
Master Degree in the related discipline from the institutions recognized by Tribhuvan University, Nepal

B Faculty
-Computer Science and Information Technology (CSIT)
Qualification 
A minimum of MSc in CSIT/Computer Science/Computer Engineering Degree from the institution recognized by T.U., Nepal

C Technician -  Network Administrator
Qualification
A minimum bachelor's degree with certificate of CCNA and strong knowledge of MCSE, MSITP and RHCE and at least two years work experience in the related field.

Deadline to apply: April 17, 2014 (BS 2071/01/04)

Job Opportunity for IT Graduates - Jyoti Bikash Bank Limited

Jyoti Bikash Bank Limited, a National Level Development Bank seeks applications from qualified Nepali candidates for the following full time position, who are highly committed, motivated, creative and competent Nepalese nationals with a strong desire to excel in banking sector.
1. HEAD - IT DEPARTMENT (SENIOR OFFICER)
Work Station: Bank's Head Office
Salary and Benefits: As per Bank's Policy
Qualifications:
  • Minimum Bachelor's degree in IT or any stream of IT having at least second division from recognized University.
  • Banking experience of at least 3 years in Junior Officer or above level in Banks/Financial Institutions in related field/department.
  • Strong Organizational and Interpersonal skills.
  • Strong Planning and Supervisory skills.
  • Participative Management and Team concept.
  • Strong communication skill both in writing and speaking.
  • Fluency in written and oral English is an absolute requirement.
  • Age should not be exceeding 35 years as on deadline for application submission date.
Deadline to apply: 25 April, 2014

Tunnel Engineer and Sub-Engineer Positions Vacancy - Megatech Hydro and Infrastructure Pvt. Ltd.

यस मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को मेलाम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत Ambathan Tunnel Works लगायत अन्य आयोजनाहरुका लागि देहाय बमोजिमको प्राविधिक / कर्मचारीहरु आवश्यक भएकोले निम्न पदमा करारमा लिन देहाय बमोजिमको योग्यता / अनुभव पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले तत्काल ७(सात) दिनभित्र केहि संख्या तथा ३०(तीस) दिनभित्र केहि संख्या आवश्यक भएकोले निवेदन, वायोडाटा, शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नेपाली नागरिकता समेतका आवश्यक प्रमाणपत्र सहित यस कार्यालयको प्रशासन शाखामा आवेदन गर्नुहुन सम्वन्धित सबैको जानकारिको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

पदहरुः
1. Tunnel Engineer
2. Overseer

शैक्षिक योग्यताः सम्बन्धीत पद अनुसारको विषयमा अध्ययन गरेको हुनु पर्ने ।
आवश्यक अनुभवः ५ वर्ष भन्दा बढी सुरुङ्ग निर्माण कार्यमा अनुभव हासिल गरेकालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

Deadline to apply: 17 April, 2014(For immediate placement)
10 May, 2014(For remaining placements)

Civil Engineering Jobs Vacancy - Building Design Authority (P) Ltd. (BDA)

Building Design Authority (P) Ltd. (BDA) was established in 1974 and reconstituted in 1984, as one of the pioneer Nepalese full time consulting firm employing on a full time basis, well qualified and experienced Technical and Administrative staff. Since then, it is constantly providing its services to its valuable clients to their core satisfactions. Shouldering a noble goal towards the development of nation, BDA is committed in providing quality-consulting services adopting international standards of practice, with total in-house expertise covering all professional activities in the field of Planning, Architecture, Engineering, Construction Management, Landscaping, Human Resource Development, and other development and interrelated activities and studies.

BDA urgently requires: 

1. Position: Team Leader
Req. No.: 1
Qualification: Masters in Civil Engineering
Experience: 15 years in field of Water Supply/Sewerage/Drainage and Road 

2. Position: Supervision Engineer
Req. No.: 2
Qualification: Masters in Civil Engineering
Experience: More than 10 years of experience in Water Supply/Sewerage/Solid Waste Management

Deadline to apply: 15 April, 2014

Wednesday, April 9, 2014

Electrical/Mechanical Engineer and Sub-Engineer Vacancy - Tractors Nepal (P) Ltd.

Tractors Nepal (P) Ltd. invites application from qualified and dynamic candidate for the following posts:

A. Graduate Engineer Trainee
Qualification: B.E. in mechanical or electrical engineering

B. Diploma Engineer Trainee
Qualification: Diploma/CTEVT in mechanical or electrical engineering

Deadline to apply: N/A

Sunday, April 6, 2014

Architect, Civil Sub-Engineer and Sub-Overseer Positions Vacancy - Supreme Court Nepal

यस अदालत तथा अन्तर्गतका अदालतहरुको भवन सम्बन्धी कामका लागि देहाय बमोजिमको प्राविधिक कर्मचारीहरु आवश्यक भएकोले उक्त पदमा सेवा करारमा लिन देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएका मितिलौ १५ (पन्ध्र) दिनभित्र ३५ वर्ष उमेर ननाघेका पुरुष र ४० वर्ष ननाघेका महिला नेपाली नागरिकहरुले आफ्नो शैक्षिक योग्यता, अनुभव र नेपाली नागरिकता समेतका आवश्यक प्रमाणपत्र सहित यस अदालतको प्रशासन महाशाखामा आवेदन गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

१) पदः Architect
पद संख्याः १ (एक)
आवश्यक शैक्षिक योग्यताः Bachelor Degree in Architecture from recognized university.
आवश्यक अनुभवः Minimum 4 years of work experience in related field and should be involved in detail design of multi-storeyed building with plinth area greater than 15,000 sq. ft. Candidate must have sound knowledge in interior of office building as well.

२) पदः Civil Sub-Engineer
पद संख्याः ४ (चार)
आवश्यक शैक्षिक योग्यताः Diploma in Civil Engineering from recognized university.
आवश्यक अनुभवः 4 years of work experience in Building Construction(Estimation, Site supervision & Billing).

३) पदः Civil Sub-Overseer
पद संख्याः ४ (चार)
आवश्यक शैक्षिक योग्यताः  15 months course in Civil Engineering from recognized board.
आवश्यक अनुभवः Minimum 4 years of work experience in Building Construction(Estimation, Site supervision & Billing).

Deadline to apply: 20 April, 2014