July 22, 2015

Engineer and Sub-Engineer Jobs Vacancy @ Sundarbazar Municipality Office

Company/Organization: Sundarbazar Municipality Office, Sundarbazar, Lamjung
Notice no.: 1/072-73

1. Vac. no.: 1/072-73
Position: Civil Engineer(अधिकृत छैठौँ)
Employment type: Contract
Required no.: One
Academic Qualification: B.E in Civil Engineering
Exam Fee: रू. 700 only
Written Examination:
First Paper: 7 September, 2015(2072/05/21) 8:00Hrs.
Second Paper: 7 September, 2015(2072/05/21) 16:00Hrs.

2. Vac. no.: 2/072-73
Position: Sub Engineer(सहायक स्तर पाँचौ)
Employment type: Permanent
Required no.: One
Academic Qualification: Intermediate in Civil Engineering or equivalent
Exam Fee: रू. 400 only
Written Examination:
First Paper: 8 September, 2015(2072/05/22) 8:00Hrs.

Deadline to apply: 11 August, 2015(2072/04/26)
18 August, 2015(2072/05/01)[With Double Charge]
Examination type: Written and Interview
Exam Center: पदपूर्ति समितिको सचिवालय, सुन्दरबजार नगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।

नोट: विस्तृत जानकारीको लागि सुन्दरबजार न.पा. कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला ।
सम्पर्क नं. ०६६-४०२२२६
Published on: 6 Shrawan, 2072(Gorkhapatra Daily)